Word coöperant en koop hier uw aandelen

Statuten

Afdeling I. Benaming – Zetel – Doel – Duur

Artikel 1. – vorm en naam

De vennootschap bestaat als coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk onder de naam “VOLTERRA”.

De vennootschapsnaam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken, uitgaand van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk” of door de afkorting “CVBA-SO”

Artikel 2. – zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9988 Sint-Laureins (Watervliet) Blekkersdijk 7.
Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur. Bij beslissing van de raad van bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland.

Artikel 3.- doel

De vennootschap heeft tot doel:

 • Het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen inernieuwbare energieproductie en rationeel energie gebruik.
 • de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie te promoten en de verbruikers van deze vorm van energie te verenigen
 • het aansporen of ter beschikking stellen van vormen van samen aankoop van hernieuwbare energie
 • de gerealiseerde winst na een billijke vergoeding van het kapitaal te besteden aan sociaalecologische projecten in de regio of daarbuiten.

Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag in België en in buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of
anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wiens doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.
De activiteiten voorzien door het doel van de vennootschap worden gewettigd door het sociaal oogmerk.
In het kader van het sociaal oogmerk van de vennootschap streven de  vennoten geen of slechts een beperkt vermogensvoordeel na.

Artikel 4.- duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van neerlegging van de onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Afdeling II. Kapitaal – maatschappelijke aandeelbewijzen

– aansprakelijkheid

Artikel 5. – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.
Het vaste gedeelte bedraagt oorspronkelijk ZEVEN EN TWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 27.500,-).
Het kapitaal is, zonder statutenwijziging, veranderlijk wat het gedeelte boven het vast bedrag betreft.

Artikel 6.- aandelen

Het kapitaal is vertegenwoordigd door aandelen op naam.
Elk aandeel heeft een nominale waarde van honderd vijf en twintig euro (€ 125,-). Elk aandeel moet volstort zijn.
Afgezien van de aandelen die de inbrengen vertegenwoordigen, mag geen enkele soort aandelen worden uitgegeven, wat de benaming ervan ook zij, waaraan rechten verbonden zijn die recht geven op een deel van de winst.
Er moet te allen tijde ingeschreven zijn op een aantal aandelen dat het vast gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt.

Artikel 7.- aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng. Zij zijn hoofdelijk noch ondeelbaar

Artikel 8.- aandelenregister.

De toetreding van de vennoten blijkt uit de inschrijving in het register der vennoten.
Het register mag elektronisch bijgehouden worden.
Van iedere vennoot wordt vermeld:

 • de naam, voornamen en woonplaats
 • datum van toetreding, uitsluiting en uittreding
 • het gestort bedrag of teruggenomen bedrag
 • aantal aandelen, inschrijving op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen ervan met bijhorende datum.

Elke vennoot kan inzage nemen van het register.
De raad van bestuur wordt belast met de inschrijvingen.
De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Artikel 9.- Overdracht van aandelen.

De aandelen kunnen slechts met toestemming van het bestuur onder levenden worden overgedragen aan of wegens overlijden overgaan op medevennoten.

Afdeling III. Vennoten

Artikel 10. – vennoten

Zijn vennoten:

 1. de ondertekenaars van deze akte
 2. de natuurlijke- of rechtspersonen die als vennoot door de raad van bestuur zijn aanvaard, en die door de raad van bestuur vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Deze personen moeten minstens één aandeelbewijs van de vennootschap onderschrijven, met dien verstande dat deze onderschrijving de aanvaarding inhoudt van de statuten en van het huishoudelijk reglement, van de beslissingen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan een uitgiftepremie bepalen die een nieuwe vennoot moet betalen in geval van toetreding tot de vennoot. Deze premie geldt eveneens voor een bestaande vennoot wanneer hij nieuwe aandelen koopt.

De raad van bestuur mag de toetreding van vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren, tenzij de desbetreffende persoon niet voldoet aan de algemene
De toetreding van een vennoot blijkt uit het plaatsen van zijn handtekening en de datum van toetreding in het

Artikel 11 : Verwerving en verlies van de hoedanigheid van vennoot  door een personeelslid

Personeelsleden hebben de mogelijkheid om één jaar na hun indiensttreding de hoedanigheid te krijgen van vennoot.

De modaliteiten en voorwaarden van zowel de toetreding, uittreding en uitsluiting van personeelsleden als vennoot worden beschreven in het huishoudelijk reglement.

Artikel 12. Uittreding

Iedere vennoot mag slechts uittreden mits de raad van bestuur hiermee akkoord gaat en mits hij voldoet aan de hieronder vermelde voorwaarden :

 • iedere vennoot mag slechts uittreden vanaf het vijfde jaar van zijn aandeelhouderschap en tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.
 • zijn aansprakelijkheid eindigt op het moment van uittreden en onverminderd de aansprakelijkheid omschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur mag de uittreding weigeren indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt of indien de vennoot nog verplichtingen tegenover de vennootschap heeft.

De uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandeelbewijs zoals blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin uitgetreden wordt. De waarde wordt bepaald en verantwoord door de raad van bestuur.

Artikel 13. – Uitsluiting

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap door uitsluiting, overlijden, onbekwaamverklaring, faillissement en kennelijk onvermogen.

Een vennoot kan verder ook uit de vennootschap worden gesloten wanneer hij ophoudt te voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden en het huishoudelijk reglement of wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.

Uitsluitingen worden uitgesproken door de raad van bestuur. Deze  stuurt de betreffende vennoot hiertoe een aangetekende brief waarin de redenen voor de uitsluiting worden uiteengezet en waarin de vennoot de mogelijkheid wordt geboden hierop schriftelijk te reageren binnen één maand na verzending van de brief van de raad van bestuur.

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld én gemotiveerd in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en ondertekend door de raad van bestuur en wordt ingeschreven in het vennotenregister.

Een eensluidend afschrift van het proces-verbaal wordt binnen de vijftien dagen per post aangetekend schrijven aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

In geval van uitsluiting, overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid van een vennoot, ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn aandeelbewijzen overeenkomstig hetgeen werd bepaald in artikel 12.

Afdeling IV. Bestuur en controle

Artikel 14. – raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit vijf leden, verkozen onder de vennoten, benoemd door de algemene vergadering voor een duur van maximum drie jaar.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een

Het mandaat eindigt op de jaarvergadering die de jaarrekening goedkeurt van het voorgaande boekjaar.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd.

Als de bestuurders evenwel een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties mag hiervoor een vergoeding toegekend worden. Deze vergoeding mag in geen geval een participatie in de winst zijn.

Artikel 15.- bevoegdheden

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Afgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, zoals overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de taken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden.

Het dagelijks bestuur mag toevertrouwd worden aan een  gedelegeerd-bestuurder.

Artikel 16.- vertegenwoordiging

Onverminderd de bijzondere delegaties, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door haar voltallige raad van bestuur hetzij door één of meer bestuurders die daartoe over een volmacht van de raad van bestuur beschikken.

Artikel 17. – Controle.

Zolang de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria en er geen commissaris dient benoemd te worden, heeft iedere vennoot een individuele controle- en onderzoeksbevoegdheid.

Deze individuele onderzoek- en controlebevoegdheden van de vennoten kunnen worden overgedragen aan één of meer met de controle belaste vennoten. Die vennoten worden benoemd door de algemene vergadering. Zij mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enig ander mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich overeenkomstig de wet laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergadering kan hen een vaste vergoeding toekennen voor de uitoefening van hun mandaat.

Afdeling V. Algemene vergadering

Artikel 18. – datum

De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten. Zij komen tenminste één maal per jaar bijeen, op eerste zaterdag van de maand juni op de plaats en uur door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 19.- Oproepingen.

De voorzitter van de raad van bestuur roept de jaarlijkse algemene vergaderingen en de buitengewone algemene vergadering bijeen. De oproeping geschiedt uiterlijk acht dagen voor de geplande vergadering, volgens de in het huishoudelijk reglement bepaalde modaliteiten, met vermelding van de agendapunten.

Buitengewone algemene vergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens het belang van de vennootschap dit vergt. Hij moet een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens de controlerende vennoten, of één of meer vennoten die één/vijfde van de aandeelbewijzen bezitten, erom verzoeken, en dit op voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten opgeven.

Artikel 20.- stemrecht.

Alle vennoten hebben in de algemene vergadering gelijk stemrecht in alle aangelegenheden.

Elke vennoot, natuurlijke en rechtspersonen, hebben ongeacht hun  aantal aandelen één stem.

Elke vennoot mag slechts één andere vennoot vertegenwoordigen.

Evenwel mag niemand in de algemene vergadering deelnemen met meer dan 10 % van de stemmen verbonden aan de  vertegenwoordigde aandelen ; dit percentage wordt op 5 % gebracht wanneer één of meer vennoten de hoedanigheid hebben van personeelslid in dienst genomen door de vennootschap.

Afdeling VI. Boekjaar – balans

Artikel 21.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

Artikel 22.

Bij het einde van ieder maatschappelijk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, de balans, de resultatenrekening met de toelichting en de door de wet bepaalde verslagen, die aan de algemene vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

De raad van bestuur zal ieder jaar een bijzonder verslag uitbrengen over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de verwezenlijking van het sociaal oogmerk, dit verslag zal toegevoegd worden aan het jaarverslag of toegevoegd worden aan de jaarrekening.

Dit verslag geeft inzonderheid aan dat de uitgaven inzake investeringen, de werkingskosten en bezoldigingen bestemd zijn om de verwezenlijking van het sociaal oogmerk te

Afdeling VII. Verdeling van de winst

Artikel 23. – bestemming winst.

Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt:

 1. vijf procent (5%) aan de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft.
 2. er kan eventueel een interest ofte dividend worden toegestaan op het deel van het gestorte maatschappelijk kapitaal, doch met een maximumpercentage dat in geen geval meer mag bedragen dan dat vastgesteld conform het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie.
 3. Het overschot wordt besteed overeenkomstig met hetsociaal doel van de vennootschap of aan het sociaal reservefonds of aan speciale fondsen in overeenstemming met de doelstellingen, en volgens een hiërarchie vastgelegd inhet huishoudelijk reglement.

Artikel 24 – Ristorno.

De eventuele toe te kennen ristorno mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

Afdeling VIII. Ontbinding – vereffening

Artikel 25.

De vennootschap is ontbonden onder meer wanneer het aantal vennoten minder dan het wettelijke minimum bedraagt en wanneer het kapitaal beneden het statutaire minimum daalt.

Zij kan ook worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijzigingen. In geval van ontbinding, ofwel vrijwillige, ofwel verplichte, stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, onder opschortende voorwaarde van homologatie van die benoeming door de rechtbank van

Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die hun toekomt. Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is de raad van bestuur van rechtswege met de vereffening belast.

Artikel 26.

Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot eerst dienen om de sommen die op de aandeelbewijzen werden gestort, terug te betalen. Het eventueel saldo zal overeenkomstig het sociaal doel van de vennootschap worden toegewezen, op beslissing van de Algemene Vergadering die de vereffening uitspreekt.

Afdeling IX. Diverse bepalingen

Artikel 27.

De Raad van bestuur stelt het huishoudelijk reglement

Alles wat verband houdt met de werkzaamheden van de Raad van Bestuur, van de controlerende vennoten en van de Algemene Vergadering mag door een huishoudelijk reglement worden geregeld, maar zonder dat hierbij van de bindende bepalingen van de wet of van deze statuten mag worden

Artikel 28

De algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde huishoudelijk reglement.

Bij dit huishoudelijk reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de vennoten of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.